ƒестинации

ѕолитика за поверителност

ѕќЋ»“» ј «ј ѕќ¬≈–»“≈ЋЌќ—“

Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ е администратор на лични данни. ¬ качеството си на такъв за предостав€не на туристически услуги, Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ отговар€ на всички изисквани€ на нови€т регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) или накратко (GDPR), приет от ≈—. –егламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ≈— и да уеднакви регулациите за т€хната обработка. ѕълното име на акта е –≈√Ћјћ≈Ќ“ (≈—) 2016/679 Ќј ≈¬–ќѕ≈…— »я ѕј–Ћјћ≈Ќ“ » Ќј —Џ¬≈“ј от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отм€на на ƒиректива 95/46/Eќ. Ќакратко ще бъде наричан в този документ –егламентът, GDPR или ќ–«ƒ. “екста му на всички европейски езици можете да прочетете тук: (GDPR) Ќасто€щата деклараци€ за поверителност влиза в сила на 25.05.2018г.

Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ събира единствено данните на лица, необходими за извършване на предлаганата туристическа услуга и ги пази отговорно и законосъобразно.

I.  ои сме ние? ƒанни за јдминистратора Ќаименование: Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ , с ≈»  130668259 ћестоположение: гр. —офи€ ƒържава: Ѕългари€; јдрес на управление: гр. —офи€ 1574, район р-н —латина, ж.к. —Ћј“»Ќј, бл. 48, вх. ¬, ет. 4, ап. 49; јдрес за корреспонденци€: —офи€ 1000 , бул. "¬итоша" 53 ( до ул. "ѕарчевич"); 
 тел: 02 986 09 88, 986 09 66 e-mail: info@smarttravel.bg
–аботно време: 09.30ч - 18.30ч. 
 ѕочивни дни: събота и недел€ 
Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ е администратор на ¬ашите данни като ползватели на нашите услуги. —пр€мо личните данни, които ¬ие предостав€те, използвайки нашите услуги, Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ действа в качеството си на обработващ тези данни. (Ќапример ако вие сте туроператор, по отношение на когото ние се €в€ваме агент или клиент на когото предостав€ме свързана туристическа услуга Ц например искате от нас да ви направим хотелска резерваци€ или да ви закупим самолетен билет или ако вие лично ползвате нашата резервационна система)

ƒанни за контакт с ƒлъжностното лице по защита на данните. — длъжностното лице по защита на данните можете да се свържете тук: ≈л. поща: boris@smarttravel.bg “ел: +359 2 9860988.
 акви видове лични данни събира, обработва и съхран€ва Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ : ДќбикновениФ лични данни: Х собствено име и фамили€; Х домашен адрес; Х дата на раждане/възраст Х имейл адрес Х номер на лична карта/паспорт за самоличност; Х адрес на интернет протокол (IP); Х идентификационен номер на ДбисквиткаУ.

Ќаши€т сайт https:// www.smarttravel.bg /, използва бисквитки, без които нито един сайт не би могъл да ви предостави коректни услуги. ѕосещавайки наши€ сайт, ¬ие приемате използването на бисквити. ¬идове бисквитки, които използваме: «адължителни бисквитки “ези бисквитки са необходими за правилното функциониране на системата на уебсайта, като ни позвол€ват да поддържаме логическа сеси€ между ваши€т клиентски браузер ( профил) и сървъра. јналитични бисквитки “ези бисквитки ни дават информаци€ за бро€ посещени€ в наши€ сайт и благодарение на т€х можем да анализираме дали нашите потребители работ€т лесно с него и дали сме дали отговор на често задаваните въпроси(бисквитки на Google Analytics). “е не дават никаква информаци€ за вашите лични данни, а само ни показват дали сте разгледали повече от една страница от сайта ни, колко пъти сте посетили дадени страници, дали използвате мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. «а Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. ћаксимални€т период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

‘ункционални бисквитки “ези бисквитки ви позвол€ват да ви предоставим по-персонализирана услуга (например запазване на последно търсене на оферта) и така да се възползвате найоптимално от функциите на сайта ни. “е не съхран€ват личната ви информаци€. Ѕисквитки за прецизно таргетиране “ова са динамични бисквитки на Facebook, Google и др. Ќие не ползваме такива бисквитки, но ако кликнете върху рекламните съобщени€ в сайта, то те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. “е също не съхран€ват никаква лична информаци€. ¬ъв вашата власт е да направите настройките на бисквитките, които получавате от наши€ сайт. «а целта влезте в настройките на браузера, който ползвате и следвайте инструкциите. »майте предвид, че ако ограничите н€кои видове бисквитки, е възможно да ограничите и функционалността на сайта на собственото си устройство.
2.2. —пециални категории данни, които обработваме: ≈√Ќ (≈динен граждански номер) Ц в случаите, когато това е необходимо за да изпълним договорните си отношени€, или ако сме задължени от закона. „увствителни данни: данни за здравословното ви състо€ние (при сключване на медицински застраховки и/или при възникване на застрахователно събитие по време на пътуване, както и болничен лист ако сте наш служител) –одствени връзки (когато това е необходимо за целите на договора Ц например малолетно/непълнолетно лице под ваша опека или ползване на промоци€ Дмеден месецФ)
2.3. »зточник на данните: —убект на данните (тоест ¬ие) ќбществено достъпен публичен регистър Ц “–, »–, Ќационални€ туристически регистър към ћинистерство на туризма “уристически агенти, които се €в€ват обработващи данните за целите на услугите, които ви предостав€ме “уроператори Ц партньори “ърговци, които се €в€ват обработващи данните Ц (за€вки за фирмени пътувани€)
2.4. ÷ели и принципи на използване на личните данни, които събираме: ќбработване на ¬ашите данни е с цел да изпълним (и/или да сключим) договор за предостав€не на туристическа услуга - организирано пътуване, отделен елемент от него, или свързана с него услуга. (лична карта /паспорт са необходими при хотелско настан€ване, телефонен номер за връзка с вас и/или на посочено от вас лице при застрахователно събитие, електронна поща Ц за изпращане на бордна карта и самолетен билет) основание чл. 6, ал. 1 от –егламенът, а именно: »зпълнение на задължени€та на Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ по договор с ¬ас; (в това число: за защита на правата и законните интереси на ¬ас и/или на лицата, които ¬ие представл€вате, за да можем да защитим жизнено важни ¬аши/техни интереси (при настъпване застрахователно събитие и ¬ие в този момент не сте в състо€ние да реагирате). —пазване на законово задължение, което се прилага спр€мо Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ (мол€ вижте подборно информаци€ за това в сектора за основани€та, които ни дават право да обработваме данните ¬и). «а целите на законни€ (легитимни€) интерес на Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ . »зрично получено съгласие от ¬ас като клиент;

"—ћј–“ “–ј¬≈Ћ" ќќƒ приема и съхран€ва само данните, които са необходими и отсими към предостав€ната услуга.
"—ћј–“ “–ј¬≈Ћ" ќќƒ не приема и не обработва лични данни Дпо подразбиранеУ, дори когато са получени от друг администратор след искане за прехвърл€нето им, както и не съхран€ва всички получени данни.
јко получените данни съдържат такива от трети лица, "—ћј–“ “–ј¬≈Ћ" ќќƒ ги съхран€ва под контрола на субекта за€вител. “ези данни се управл€ват само за неговите нужди, но не и за други цели на "—ћј–“ “–ј¬≈Ћ" ќќƒ.


јко сте наш служител:
ќсвен горепосочените цели (доколкото изпълнението на договорите с клиентите се извършва чрез вас), също и за защита на правата ¬и и законните ни интереси, както и за защита на ¬ашите права и законни интереси, за целите на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство ( “,  —ќ, ƒќѕ ) и за целите на договорните правоотношени€ в изпълнение на длъжностната ви характеристика. ќбработването на данните за здравното ¬и състо€ние е необходимо за целите на (превантивната или трудовата медицина, както и по «акона за лекарската експертиза и  —ќ (за обезщетение при болничен, за осигур€ване при майчинство и пр.)
2.5. ќсновани€та, които ни дават право да обработваме ¬ашите данни са:
2.5.1. ќбработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение:
«аконът ни задължават да обработваме данните ви за целите на туристическото ¬и пътуване и/или издаването на туристически ваучер, и/или резервационна бланка, и/или за хотелско настан€ване, издаване на самолетни билети и /или свързани с т€х услуги: «акон за туризма,  ќЌ¬≈Ќ÷»я за международно гражданско въздухоплаване, «акон за гражданското въздухоплаване, «акон за задължени€та и договорите, “«, —татут и регулации на ћеждународната асоциаци€ за въздушен транспорт (»ј“ј), ћеждународна конвенци€ за превоз на пътници и багаж по железници (—IV), ћеждународна конвенци€ за железопътни превози (Cќ“IF), –егламент (≈—) є 1177/2010, –егламентє 261/2004, –егламент (≈ќ) є 2006/2004 и др. ѕо  одекса за застраховането, за да сключим медицинска застраховка във връзка с ¬аше пътуване и/или да об€вим настъпило събитие пред застраховател€ ѕо ƒќѕ  и «ƒƒ— за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури) ѕо «акона за гражданската регистраци€ (задължителната хотелска регистраци€ в м€стото, в което ще отседнете) ѕо «акона за електронни€ документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ѕќ— терминали). ¬ј∆Ќќ е да се отбележи, че през виртуален ѕќ— плащането е директно към банката, през системата Ѕќ–» ј. Ќие не обработваме финансова и банкова информаци€. “ова прави само вашата банка и системата Ѕќ–» ј. ¬ този смисъл разплащането през виртуални€ ѕќ— терминал не е по-различно от разплащането през физически ѕќ— терминал. ѕо «акона за банките и банковото дело (във връзка с разплащани€та и по «акона за мерките срещу изпирането на пари)

      • ќсвен горепосочените нормативни актове, действат и други свързани с т€х.
2.5.2. ќбработване на ¬ашите данни въз основа на сключен договор с ¬ас.

2.5.3. ќбработване на ¬ашите данни въз основа на за€вка по телефон, или чрез друго средство за масова комуникаци€.

1 «а статистически цели (при интерес към даден туристически продукт). 2 «а упражн€ване или защита на правни претенции. 3 ѕри възлагате на Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ обработката на лични данни на трето лице за използване на услуга, Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ действа в качеството на обработващ личните данни. 4 ѕри резервиране на допълнителни туристически услуги за ¬аше пътуване или ваканци€ чрез наш хиперлинк/хиперлинкове, без да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически пакети съгласно ƒиректива (≈—) 2015/2302. ¬ подобен случай Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ действа единствено по ¬аша инструкци€ като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ¬ие обработвате. Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ н€ма контрол върху съдържанието и данните, които ¬ие, като ползвател на услугата избирате да заредите в услугата към доставчика (независимо дали тези данни са, или не са лични). ¬ този случай Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ не е включен в процеса на взимане на решение дали ще се използва услугата за обработка на лични данни, за какви цели и дали същите са защитени. —ъответно, отговорността на Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ в този случай се ограничава до 1) съобраз€ване с инструкциите на ползвател€ на услугата съгласно договора и общите услови€ на резервационната система и 2) предостав€нето на информаци€ за услугата и функционалностите чрез нейни€ интерфейс.
2.6. «аконни интереси, преследвани от нас или от трети страни Ц наши партньори, биха били следните: Ќие сме търговско дружество, което работи като туроператор и агент. Ћегитимни€т ни интерес е пр€ко свързан с осъществ€вани€ от нас предмет на дейност, за изпълнение на договорните ни отношени€ Ц предостав€не на туристическа услуга. »нтересите на Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ и на трети страни в областта на търгови€та, правната сигурност и данъчната политика произтичат от естеството на осъществ€ваната от нас търговска дейност.


“рети страни, които работ€т за нас са счетоводители, туроператори, агенти, превозвачи, адвокати, екскурзоводи, музейни работници, застрахователи. “ехни€т законен интерес произтича пр€ко от реализираната от т€х търговска дейност.
2.7. ќрганизации/лица, които е възможно да получат личните ¬и данни биха били: “уристически агенти и членове на Ѕј“ј и јЅ“Tј вписани в национални€ туристически регистър към ћинистерство на “уризма и/или съответните “уристически регистри на друга държава (т.6- от ѕ–« на закона за туризма) ’отелиери («акон за гражданската регистраци€) ќбслужващата ни счетоводна фирма («акон за счетоводството) јдминистрации пред които кандидатствате за виза јвиопревозвачи и членове на »ј“ј ѕревозвачи (когато това е необходимо по международен договор) јдвокатска кантора/адвокат/юрист (в случай за защита на легитимни€ ни интерес) «астрахователна компани€ Ќјѕ ќрганите на държавната власт.

≤≤≤. ѕринципи при обработване.

Ќие спазваме следните принципи при обработване на данните ви: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; ц€лостност и поверителност на обработване и гарантиране на подход€що ниво на сигурност на личните данни.

≤V. —ъгласие:


—ъс съгласието си да приемете тази ƒеклараци€ за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), ¬ие ни давате разрешение да обработваме личните ¬и данни само за посочените от нас цели.
—ъгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
¬ случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги се обосноваваме защо и как тази информаци€ ще се използва.
ћожете да оттеглите съгласието си по вс€ко време с подаване на за€вление за оттегл€не на съгласието (мол€ вижте формул€ра на за€влението тук кликнете върху интерактивни€ текст) или да използвате имейл (писмо) със свободен текст.

V. ѕредаване на личните данни на държава извън ≈—, или на международна организаци€
Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ ¬и уведом€ва в случай на намерение да предаде част или всички ¬аши лични данни на трети държави или международни организации. Ќие н€маме намерение да предадем вашите лични данни на трети лица без предварително да получи ¬ашето съгласие,освен ако не се налага за целите на договора (например пътуване в страна с визов режим).
V≤. Ќие не продаваме вашите данни на никого!
Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ може по собствена преценка да предостав€ част или всички ¬аши лични данни на съответен отдел, за изпълнение на целите за обработване при спазване на изисквани€та на –егламент (≈—) 2016/679.
V≤≤. ѕериод на съхран€ване на данните
(Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ ) съхран€ва ¬ашите лични данни в следните срокове: 1. ѕри законови основани€: ѕо чл.91 от «акона за туризма 2 години (плюс 6 месеца за движение на правна преписка Дбез движениеФ, след датата на изтичане на горепосочени€ срок), ƒо изтичане на общата петгодишна давност при договорни отношени€, (напр. чл.111 от закона за задължени€та във връзка с т.60-68 от ƒ–« към закона за туризма) (с възможност за удължаване до 6 месеца за движение на правна преписка Дбез движениеФ, след датата на изтичане на горепосочени€ срок),


ѕо «акона за счетоводството - 10 години, и/или до завършване на ревизи€та и/или насрещната проверка от Ќјѕ (ако е същата не е приключила преди изтичането на 10 - те години). ѕри трудови и осигурителни правоотношени€ - 50 (петдесет) години. ѕри съдебни производства до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда. (с оглед събиране на разноски) ¬ случаите на свързани дела (например, при които едното се €в€ва преюдициално на другото, срокът изтича и за двете дела с изтичането на петата година по отношение на последното във времето). 2. ѕри договорни основани€ (освен ако обработването не е на законово основание и ако «акона не ни задължава да запазим данните ви за по-дълъг срок): ѕри закупуване на самолетен билет и/или хотелска резерваци€ чрез нас - до получаване на съответни€ билет или ваучер данните ви се изтриват веднага от системата, доколкото ние се €в€ваме обработващи на данните между ¬ас и јдминистратора, който ви предостав€ крайната услуга Ц например авиопревозвача. ƒанните ¬и могат да бъдат запазени по изключение, ако ¬ие сте създали потребителски профил под ¬аш контрол за да ползвате отстъпки в системата и/или ако сте дали своето съгласие за целите на маркетинговата политика на фирмата (директна и/или индиректна). ¬ този случай имате право да оттеглите съгласието си по вс€ко време и в зависимост от системата Ц ако имате достъп с клиентски профил да изтриете данните сами и/или да поискате да бъдете забравен/а (а данните изтрити), като попълните формул€р тук и/или ни пишетеЦ свободен текст на имейла посочен по-горе или на ръка.(мол€ вижте правата си по-долу в деклараци€та пункт V≤≤≤), — изтичане на срока, в който могат да се пред€в€т претенции по договора, ƒанните ви ще бъдат съхран€вани на хартиен и електронен носител, при разработена политика и организационни мерки за сигурност в съответствие с –егламента.

1. ѕри ¬аше съгласие Ц докато е необходимо за целите, за които е дадено или при оттегл€не на съгласието: ѕроцедура за унищожаване на данните:

ѕ–ќ÷≈ƒ”–ј ѕќ ”Ќ»ўќ∆ј¬јЌ≈ Ќј ƒќ ”ћ≈Ќ“»
÷≈Ћ: ”нищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение
ќЅ’¬ј“: ƒокументи, съдържащи лични данни
Ћични данни предоставени на Д јƒћ»Ќ»—“–ј“ќ–јУ за обработка, се съхран€ват до осъществ€ване на целите, за които се обработват, но не по Ц късно от периода, предвиден съгласно законови€ срок за т€хното съхранение.
јрхивите се намират на територи€та на Д јƒћ»Ќ»—“–ј“ќ–јУ.
—лед постигане на целите личните данни на —Ћƒ се унищожават физически, в зависимост от носител€, на който се съхран€ват по описани€ по Ц долу начин.
”нищожаване на документите и досиетата, съдържащи лични данни
—четоводната и търговската информаци€, както и всички други сведени€ и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхран€ват от јдминистратора в следните срокове:
¬едомости за заплати Ц 50 години ;
—четоводни регистри и финансови отчети Ц 10 години ;
ƒокументи за данъчно Ц осигурителен контрол- 5 години след изтичане на давностни€ срок за погас€ване на публичното задължение, с което са свързани;
¬сички останали носители- 5 години;
—лед изтичането на срока за съхранението им носителите на информаци€ на хартиени или технически , които не подлежат на предаване в Ќационални€ архивен фонд, могат да се унищожат. —лед изтичането на срока за съхранение данните се унищожават възможно най- бързо посредством предвидените средства в зависимост от носител€ , на който се съхран€ват.
”нищожаването на хартиени носители е чрез техника тип шредер или чрез изгар€не, при по- гол€м обем, а на технически€ носител- чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите и сървърните устройства на ƒружеството.
—лед постигане на целите личните данни на —Ћƒ се унищожават физически и престават да съществуват, за което надлежно се изготв€т актови протоколи за унищожаване.
ѕо смисъла на насто€щите вътрешни правила:
Д јдминистратор на лични данниУ е У—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ , с ≈»  130668259 ћестоположение: гр. —офи€ ƒържава: Ѕългари€; јдрес на управление: гр. —офи€ 1574, район р-н —латина, ж.к. —Ћј“»Ќј, бл. 48, вх. ¬, ет. 4, ап. 49; , като действи€ от името на администратора осъществ€ва управител€т .
јко горепосочените услови€ бъдат променени или допълнени, то те се актуализират в последваща ¬≈–—»я без предизвестие и се въвеждат в √Ћј¬ј 2. “јЅЋ»÷ј — Ќјѕ–ј¬≈Ќ»“≈ »«ћ≈Ќ≈Ќ»я.
—лед изменението започват да се прилагат новоприетите правила.
Ќасто€щата процедура е приета и утвърдена със «аповед є 44 на ”правител€ на Дјдминистратор на лични данниУе —ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ влиза в сила от 25.05.2018.
«аповедта е сведена до знанието на всички служители.V≤≤≤. ¬ашите права са следните:

¬ъв всеки момент, докато съхран€ваме или обработваме личните ви данни, ¬ие (според терминологи€та на закона се наричате субект на данните) имате следните права: имате право да поискате копие от ¬ашите лични данни от Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ и право на достъп по вс€ко време до личните си данни; имате право да поискате от (име на администратора) личните си данни във вид, удобен за прехвърл€не на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпреп€тствани от наша страна; имате право да поискате от администратора да коригира без ненужно забав€не, неточните ¬и лични данни, както и данните, които не са вече актуални; имате право да поискате от Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ личните ¬и данни да бъдат изтрити без ненужно забав€не при наличието на н€кое от следните основани€: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни тр€бва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на E— или правото на държава членка, което се прилага спр€мо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
¬Ќ»ћјЌ»≈: ћожем да откажем да заличим личните ¬и данни по следните причини: 1.за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес, 2.по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 3.за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвани€ или за статистически цели, доколкото съществува веро€тност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; 4. за установ€ване, упражн€ване или защита на правни претенции; 5. при упражн€ване на правото на свобода на израз€ването и правото на информаци€;


≤’ ¬ие: имате право да поискате от Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ, да ограничи обработването на личните ¬и данни, като в този случай данните ще бъдат само съхран€вани, но не и обработвани. ќтказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина; имате право да оттеглите ¬ашето съгласие за обработката на личните ¬и данни по вс€ко време с отделно искане, отправено до јдминистратора; имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани съобщени€); имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране; имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране; при нужда да използваме ¬ашите лични данни за нова цел, ко€то не е в обхваната от насто€щата деклараци€ за защита на данните, ще ¬и предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме ¬ашето предварително съгласие за новата обработка.
¬сички горепосочени искани€ ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ≈— и международни организации) при обработка на вашите лични данни).

’. »мате право на жалба до ≈вропейски надзорен орган
¬ случай на нарушаване на правата ¬и съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до  омиси€та за защита на личните данни, както следва: 1. Ќаименование:  омиси€ за защита на личните данни ; 2. —едалище и адрес на управление: гр. —офи€ 1592, бул. Дѕроф. ÷ветан ЋазаровФ є 2 ; 3. ƒанни за кореспонденци€: гр. —офи€ 1592, бул. Дѕроф. ÷ветан ЋазаровФ є 2; 4. “елефон:02 915 3 518 5. E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 6. ”еб сайт: www.cpdp.bg

¬ случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез (Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ, трети страни, включително извън ≈— и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒФ или директно до ƒлъжностното лице по защита на данните, на горепосочените контакти.
ћожете да упражните всичките си права относно защита на ¬ашите лични данни чрез формите, приложени към насто€щата информаци€. –азбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите искани€та си във вс€каква форма, ко€то съдържа из€вление за това и ¬и идентифицира като притежател на данните.
ћожете да прочетете повече за това кои данни са лични, как и защо използваме вашите данни и какви са механизмите за защита тук: https:// www.smarttravel.bg

ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌј »Ќ‘ќ–ћј÷»я  Џћ ƒеклараци€ за поверителност
 акво са лични данни?
—ъгласно ќбщи€т регламента за защита на данните, личните данни се определ€т като:
"¬с€ка информаци€, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (Дсубект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пр€ко или непр€ко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".
—ъщо така, отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представл€ват лични данни.
Ћични данни, които са станали анонимни по такъв начин, че лицето не е идентифицирано или вече не може да се идентифицира, вече не се считат за лични данни. «а да бъдат данните действително анонимизирани, анонимността тр€бва да бъде необратима. јко могат да бъдат използвани за повторно идентифициране на дадено лице, остават лични данни и попадат в приложното поле на ќ–«ƒ.Ф

 ќ» ƒјЌЌ» Ќ≈ —ј Ћ»„Ќ»?
ѕримерите за данни, които не се считат за лични данни, включват:
регистрационен номер на дружество; имейл адрес, като например инфо@дружество.com; анонимни данни. «ащо Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ събира и съхран€ва лични данни? «а да ви предоставим туристическите услуги, е необходимо да съберем лични данни с цел да изпълним (и/или да сключим) договор за предостав€не на туристическа услуга - организирано пътуване и ли отделен елемент от него или свързана с него услуга. (личната карта /паспортът са необходими при хотелското настан€ване, телефонни€т ви номер за връзка с вас и/или на посочено от вас лице при застрахователно събитие, електронната ви поща Ц за изпращане на бордна карта и самолетен билет) основание чл. 6, ал. 1 от –егламента, а именно: »зпълнение на задължени€та на Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ по договор с ¬ас; (в това число: за защита на правата и законните интереси на ¬ас и/или на децата, които ¬ие представл€вате или възрастните хора, на които ¬ие сте асистент и за да можем да защитим жизнено важни ваши интереси, ако настъпи застрахователно събитие и вие в този момент не сте в състо€ние да реагирате) —пазване на законово задължение, което се прилага спр€мо Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ (мол€ вижте подборно информаци€ за това в сектора за основани€та, които ни дават право да обработваме данните ви). «а целите на законни€ (легитимни€) интерес на Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ и на ¬аши€ легитимен интерес (например по застрахователна полица) и/или с ¬аше съгласие.

Ќие гарантираме, че информаци€та, ко€то събираме и използваме е необходима (належаща) за предостав€не на услугата ни и не цели навлизане в личното ви пространство.
«а целите на комуникаци€ с рекламни и маркетингови намерени€, Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ ще поиска от вас допълнително съгласие.

 ак използвате моите лични данни?

¬ това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за «аконите ни задължават да обработваме данните ви за целите на туристическото ви пътуване и/или издаването на туристически ваучер, и/или резервационна бланка, и/или за хотелско настан€ване, издаване на самолетни билети и /или свързани с т€х услуги: «акон за туризма,  ќЌ¬≈Ќ÷»я за международно гражданско въздухоплаване, «акон за гражданското въздухоплаване, «акона за задължени€та и договорите, “«, —татут и регулации на ћеждународната асоциаци€ за въздушен транспорт (»ј“ј), ћеждународна конвенци€ за превоз на пътници и багаж по железници (—IV), ћеждународна конвенци€ за железопътни превози (Cќ“IF), –егламент (≈—) є 1177/2010, –егламент (≈ќ) є 261/2004, –егламент (≈ќ) є 2006/2004 и др.
ѕо  одекс за застраховането за да сключим медицинска застраховка във връзка с пътуването ¬и и/или да об€вим настъпило събитие пред застраховател€
ѕо ƒќѕ  и «ƒƒ— за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури)
ѕо «акон за гражданската регистраци€ (задължителната хотелска регистраци€ в м€стото, в което ще отседнете)
ѕо «акон за електронни€ документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ѕќ— терминали).
ѕо «акон за банките и банковото дело (във връзка с разплащани€та следва да се посочат имената и ≈√Ќ-то ви)
ѕри резервиране на допълнителни туристически услуги за ¬аше пътуване или ваканци€ чрез наш хиперлинк/хиперлинкове, без да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически пакети съгласно ƒиректива (≈—) 2015/2302

      • ќсвен горепосочените нормативни актове, действат и други свързани с т€х.

2.5.2. ќбработване на ¬ашите данни въз основа на сключен договор с вас. 1. ќбработването се основава на ¬ашето съгласие. (когато ви правим резерваци€, в това число ако ползвате услугите ни по телефон или друго средство за масова комуникаци€ и, в случай, че не е налице н€кое от горепосочените законови основани€); ¬ашето съгласие ни е необходимо за следните цели:


2. 1. «а целите на директни€ маркетинг (например, за да можем да ви пратим горещи оферти или оферти ласт минут). 3. 2. «а статистически цели. («а да можем да преценим ко€ оферта е най-подход€ща за вас) 4. 3. «а профилиране ( клиентски акаунт, програма за събиране на точки и пр.) 5. —ъгласие не е необходимо (освен при законово основание) също и когато обработваме данните ви и за н€ко€ от долните цели: 1 ѕо причини от обществен интерес в областта на общественото здраве 2 за статистически цели (при интерес към даден туристически продукт или за Google Adwords ). 3 за упражн€ване или защитата на правни претенции.
ўе препращате ли и ще сподел€те ли личните ми данни с други организации или лица?
Ќие не продаваме ¬ашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием н€каква облага.
Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ може да предостави ¬ашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.
¬сички трети страни, които може да получат данните ¬и, са задължени да паз€т вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълн€ване на поетите пред нас задължени€.  огато вече не се нужда€т от данните ¬и, за да изпълн€т тези задължени€, те ще разполагат с подробни инструкции за т€хното унищожаване в съответствие процедурите изградени от Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ .
 огато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).
ѕолучатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предостав€ме по конкретни и €сни законови задължени€.

 ак ще съхран€вате и пазите моите личните данни, които събирате?


Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ събира, съхран€ва и използва предоставената от ¬ас информаци€ по начин, съвместим с изисквани€та на ќбщи€ регламент за защита на данните (ќ–«ƒ). ўе се стремим да поддържаме информаци€та точна и актуална.
Ќ€ма да съхран€ваме информаци€та за ¬ас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Ќ€кои от сроковете на съхранение на информаци€та завис€т от законови задължени€ за пазене на документи и информаци€ в определени минимални срокове.(виж подробно пункт V≤≤)
¬зели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на ¬ашите данни от нерегламентиран достъп. –азполагаме с интегрирана система за защита на информаци€та, а именно персонални акаунти за достъп, защитени входове с username и password и още:
1. —ъхран€ване на данните в помещени€ с ограничен достъп в заключени шкафове и метални каси; -2.јко данните се съхран€ват на електронни носители като дискове и флаш Ц памети, последните следва да бъдат пазени по посочени€ в предходните пунктове начин; 3.ƒостъпът до помещението, в което се съхран€ват сървърите, на които са качени данните следва да бъде ограничен; 4.  омпютрите, на които се съхран€ват лични данни имат подод€ща антивирусна защита; 5 Ћичните данни не следва да бъдат запазвани на устройства като мобилни телефони, смартфони и таблети.

6.—лужителите използват специално разработен софтуер за администраци€ на бизнес процесите във фирмата. а. »зисква се авторизаци€ b. —офтуерът Ќ≈ —Џ’–јЌя¬ј локално на компютрите на служителите никакви данни Ц всички данни са защитени в облак (Microsoft Azure) c.—офтуера е разработен по последни стандарти за сигурност, като използва криптирани канали за комуникаци€ до сървъри в Microsoft Azure (cloud) и криптирани канали за комуникаци€ до всички трети страни Ц партньори и/или софтуерни услуги (services). d.¬секи служител разполага с ограничен дотъп само до информаци€та, ко€то е необходима за извършване на неговите задължени€ 7.ѕри подадено писмено и/или email за€вление от клиент Ц всички негови данни биват изтрити и/или анонимизирани от системата. 8.  лиента се съглас€ва да предостави данните като обел€зва отметка на website-a при регистраци€/резерваци€.
ќстаналите подробности за системите са фирмена тайна, ко€то може да бъде разкрита само на служитебите от  «Ћƒ, с оглед ¬ашата сигурност.


ћога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ, по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информаци€ съхран€ваме за ¬ас и как т€ се обработва. ¬ случай, че имаме ¬аши лични данни, можете да поискате следната информаци€: ƒанни за контакт с организаци€та, ко€то обработва или от името, на ко€то се обработват вашите данни. (¬ н€кои случаи това може да бъде представител в ≈—). ƒанни за контакт на ƒлъжностното лице с когото можете да се свържете ÷ели на обработването; ѕравно основание за обработката; —ъответни категории лични данни, които се обработват; ѕолучатели или категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити; ѕолучатели в трети държави или международни организации ако има прехвърл€не на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при т€х ще е най-малкото на нивото в ≈—; јко обработката се основава на законните интереси на Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ или на трета страна, информаци€ за тези интереси. ѕредвиден срок, за който ще се съхран€ват личните данни; ѕодробности за правата ¬и да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване; »нформаци€ за правото ¬и да оттеглите съгласието си по вс€ко време; ѕодробности за правото ¬и на жалба до ≈вропейски надзорен орган; »нформаци€ дали предостав€нето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни. »зточникът от който са събрани личните ¬и данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас. ¬сички подробности и информаци€ за наличието на автоматизирано вземане на решени€, като профилиране и вс€каква смислена информаци€ за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.
 ак да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Ќеобходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (връзка към фомул€р), или да отправите искане на посочените контактни данни на (Д—ћј–“ “–ј¬≈ЋФ ќќƒ), или директно на посочените контактни данни на ƒлъжностното лице по защита на данните.
«а да удостоверите ¬ашата самоличност е необходимо да удостоверите самоличността си еднозначно Ц лични документи, клиентски номер, електронна карта.

ћестоположение:
ƒържава: ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
јдрес: ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ....
“елефон: ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...ЕЕЕЕЕ.....
≈л. поща: ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...ЕЕЕЕЕ.
»нтернет страница: ЕЕЕЕЕЕЕ..ЕЕЕЕЕ

— нашето ƒлъжностното лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:
≈л. поща: boris@smarttravel.bg
“ел:+359 2 9860966
»нформаци€та и искани€та се обработват безплатно, с изключение на законово регламентираните случаи, в които јдминистраторът има право да определи разумна такса.


—Џ√Ћј—»≈ —ъглас€вайки се с ƒеклараци€та за поверителност относно нашата ѕолитика за обработване на лични данни, ¬ие изрично давате съгласието си да обработваме ¬ашите лични данни за посочените цели.